Obsługa klienta — Warunki ogólne

Artykuł 1 - Definicje

W tych warunkach rozumie się:

 1. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje produkty i / lub usługi konsumentom na odległość;
 2. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą;
 3. Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i / lub usług, do zawarcia umowy włącznie, stosowana jest tylko jedna lub więcej technik komunikacji na odległość;
 4. Technologia porozumiewania się na odległość: oznacza, że można jej użyć do zawarcia umowy, przy czym konsument i przedsiębiorca nie mogą znajdować się w tym samym pokoju w tym samym czasie;
 5. Okres na odstąpienie od umowy: okres, w którym konsument może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy;
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;
 7. Dzień: dzień kalendarzowy;
 8. Czas trwania transakcji: umowa na odległość odnosząca się do szeregu produktów i / lub usług, których obowiązek dostawy i / lub zakupu rozkłada się w czasie;
 9. Trwały nośnik danych: wszelkie środki, które umożliwiają konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji.

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

DSP International BV
Oostpolderweg 2
4413 NN Krabbendijke
Holandia
0031 113-501001
info @ joypet.eu
Regon: 20170812
NIP (Holandia): NL822348883B01

Artykuł 3 - Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że przedsiębiorca może zapoznać się z ogólnymi warunkami i zasadami, które zostaną wysłane bezpłatnie na żądanie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa na odległość jest zawierana elektronicznie, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł ją przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej i że na żądanie konsumenta zostaną one wysłane bezpłatnie , np. Pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku szczególnych warunków zastosowania produktów i usług oprócz tych ogólnych warunków, drugi i trzeci stosuje się zgodnie i konsument może , w razie kolizji , zawsze powołać się na najkorzystniejszą obowiązującego przepisu.

Artykuł 4 - Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić prawidłową ocenę oferty przez konsumenta. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 3. Każda oferta zawiera takie informacje, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:
  • cena zawiera podatki;
  • możliwe koszty dostawy;
  • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania są do tego niezbędne;
  • czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia;
  • sposób płatności, dostawy lub wykonania umowy;
  • okres przyjmowania oferty lub okres obowiązywania ceny;
  • poziom taryfy za komunikację na odległość, jeżeli koszty korzystania z techniki komunikacji na odległość obliczane są na podstawie innej niż stawka podstawowa;
  • jeżeli umowa jest archiwizowana po zawarciu, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
  • sposób, w jaki konsument może zostać poinformowany o działaniach, których nie chce podjąć przed zawarciem umowy, a także sposób, w jaki może je poprawić przed zawarciem umowy;
  • możliwe języki, w których oprócz niderlandzkiego można zawrzeć umowę;
  • kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; i
  • minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku umowy obejmującej ciągłą lub okresową dostawę produktów lub usług.

Artykuł 5 - Umowa

 1. Umowa, z zastrzeżeniem ust. 4, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez konsumenta i spełnienia odpowiednich warunków.
 2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia oferty. Dopóki potwierdzenie nie zostanie potwierdzone, konsument może rozwiązać umowę.
 3. Jeśli umowa zostanie utworzona elektronicznie, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli konsument będzie mógł zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - poinformować, czy konsument może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także wszystkich faktów i czynników istotnych dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca oparty na tym dochodzeniu ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, jest uprawniony do odrzucenia zamówienia lub prośby, motywacji lub dołączenia specjalnych warunków do wykonania.
 5. Wraz z produktem lub usługą przedsiębiorca prześle następujące informacje, na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku:
  1. adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć skargę;
  2. warunki, na jakich oraz sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy;
  3. informacje o istniejącej usłudze po zakupie i gwarancje;
  4. informacje zawarte w art. 4 ust. 3 niniejszych warunków, chyba że przedsiębiorca już dostarczył te informacje konsumentowi przed zawarciem umowy;
  5. wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest nieokreślona.
 6. Jeżeli przedsiębiorca zobowiązał się do dostarczenia szeregu produktów lub usług, przepis z poprzedniego akapitu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

Artykuł 6a - Prawo odstąpienia od umowy przy dostawie produktów

 1. Kupując produkty, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres ten rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub w jego imieniu.
 2. W tym okresie konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz - jeśli jest to uzasadnione - w oryginalnym stanie i opakowaniu przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.

Artykuł 6b - Prawo odstąpienia od umowy przy świadczeniu usług

 1. Świadcząc usługi, konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia, konsument skoncentruje się na rozsądnych i jasnych instrukcjach dostarczonych przez przedsiębiorcę z ofertą i / lub najpóźniej przy dostawie.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument korzysta z przysługującego mu prawa odstąpienia, tylko koszty zwrotu towarów ponosi konsument.
 2. Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę jak najszybciej, ale nie później niż 30 dni po zwrocie lub anulowaniu.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli konsument nie ma prawa odstąpienia, przedsiębiorca może go wyłączyć tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to określił w ofercie, przynajmniej na czas do zawarcia umowy.
 2. Wyłączenie prawa do odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów:
  1. które zostały utworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacjami konsumenta;
  2. które mają wyraźnie osobisty charakter;
  3. których nie można zwrócić ze względu na ich charakter;
  4. które mogą szybko zepsuć się lub starzeć;
  5. którego cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
  6. do luźnych gazet i czasopism;
  7. w przypadku nagrań audio i wideo oraz oprogramowania komputerowego, którego pieczęć złamał konsument.
 3. Wyłączenie prawa do odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku usług:
  1. dotyczące zakwaterowania, transportu, restauracji lub spędzania wolnego czasu, które mają być wykonane w określonym dniu lub w określonym okresie;
  2. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu do namysłu;
  3. dotyczące zakładów i loterii.

Artykuł 9 - Cena

 1. W okresie wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie będą podwyższane, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, ze zmiennymi cenami. Ten link do wahań oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak określił i:
  1. są wynikiem ustawowych przepisów lub postanowień; lub
  2. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy do dnia, w którym podwyżka staje się skuteczna.
 5. Ceny wymienione w zakresie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami dotyczącymi solidności i / lub użyteczności oraz warunkami istniejącymi w dniu zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy . przepisy prawne i / lub regulacje rządowe.
 2. Porozumienie oferowane przez przedsiębiorcę, producenta lub importera jako gwarancja nie ma wpływu na prawa i roszczenia, które konsument może egzekwować wobec przedsiębiorcy w związku z niedociągnięciem w wypełnianiu obowiązków przedsiębiorcy na mocy prawa i / lub lub umowa na odległość.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby otrzymywać i realizować zamówienia na produkty oraz oceniać wnioski o świadczenie usług.
 2. Miejsce dostawy to adres, który konsument podał firmie.
 3. Przy należytym przestrzeganiu postanowień art. 4 niniejszych ogólnych warunków, firma wykona przyjęte zamówienia szybko, ale nie później niż 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy okres dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub tylko częściowo, konsument otrzyma powiadomienie nie później niż miesiąc po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez kary i prawo do odszkodowania.
 4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim akapitem przedsiębiorca zwróci kwotę, którą konsument zapłacił jak najszybciej, ale nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy.
 5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca dołoży starań, aby udostępnić artykuł zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie podane w jasny i zrozumiały sposób, że zostanie dostarczony element zastępczy. W przypadku produktów zastępczych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty wysyłki zwrotnej są na rachunek przedsiębiorcy.
 6. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa do momentu dostarczenia produktu konsumentowi u przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 12 - Transakcje dotyczące czasu trwania

 1. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony w dowolnym czasie, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 2. Umowa, która została zawarta na czas określony, wynosi maksymalnie dwa lata. Jeżeli uzgodniono, że umowa na odległość zostanie przedłużona, jeśli konsument milczy, umowa będzie kontynuowana jako umowa na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia po przedłużeniu umowy będzie wynosił maksymalnie jeden miesiąc.

Artykuł 13 - Płatność

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta należy spłacić w ciągu czternastu dni od złożenia zamówienia.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać przedsiębiorcy niedokładności w podanych lub podanych szczegółach płatności.
 3. W przypadku niewykonania zobowiązania przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do obciążenia uzasadnionych kosztów uprzednio poinformowanych konsumenta.

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i obsługuje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać przedsiębiorcy w rozsądnym terminie, w pełni i jasno opisany, po wykryciu wad przez konsumenta.
 3. Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną udzielone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni z zawiadomieniem o otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

Artykuł 15 - Własność intelektualna

Kupujący przyznaje wprost, że wszelkie prawa własności intelektualnej wyświetlanych informacji, ogłoszeń i innych wyrażeń odnoszących się do produktów i / lub odnoszące się do serwisu internetowego należą do DSP International BV, jej dostawców lub innych osób uprawnionych.

Artykuł 16 - Dane osobowe

DSP International BV będzie przetwarzać dane kupującego wyłącznie zgodnie z jego polityką prywatności. DSP International BV przestrzega obowiązujących zasad i przepisów dotyczących prywatności.

Artykuł 17 - Prawo właściwe i właściwy sąd

Wyłącznie prawo holenderskie ma zastosowanie do wszystkich ofert DSP International BV, jej umów i ich realizacji. Zastosowanie wiedeńskiej konwencji sprzedaży jest wyraźnie wykluczone.

Artykuł 18 - Linki

Strona internetowa DSP International BV może zawierać reklamy stron trzecich lub linki do innych stron. DSP International BV nie ma wpływu na politykę prywatności tych stron trzecich ani ich stron i nie ponosi za to odpowiedzialności.

Artykuł 19 - Twoje prawa

Zawsze możesz zapytać DSP International BV, jakie dane są przetwarzane na Twój temat. Możesz wysłać e-mail w tym celu. Możesz również poprosić DSP International BV pocztą elektroniczną o wprowadzenie ulepszeń, uzupełnień lub innych poprawek, które DSP International BV przetworzy jak najszybciej. Jeśli nie chcesz już otrzymywać informacji, możesz poinformować o tym DSP International BV. Wysyłanie informacji odbywa się tylko wtedy, gdy podałeś swój adres e-mail.

Artykuł 20 - Przepisy dodatkowe lub różne

Dodatkowe postanowienia lub odstępstwa od niniejszych warunków nie mogą być szkodliwe dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku.

 

Komunikat

Nasze produkty

Koszyk

Zapisz/załaduj koszyk Wyjaśnienie

Zapisz koszyk

Możesz zapisać swój koszyk na zakupy przez 30 dni. Otrzymasz wtedy unikalny numer, który możesz zapisać. Jeśli chcesz go ponownie pobrać, wprowadź numer i użyj przycisku „Odbierz koszyk”.

Numer: